Inpraise systems

WORK WITH US

We’re constantly on the hunt for the best people to work with. Our team of specialists and visionaries makes us who we are.

Start your work adventure with us as we continue to bring advanced technology to life.

We are currently on the lookout for the following positions:

If you want to start your application, send us your resume and cover letter.

Researcher-Developer

What You Will Deal With:

► Thermal management of machines

► Weight optimization

► Specific solutions for interfaces, seals, bearings, bushings

► Applications in extreme environmental conditions (e.g., radiation, extreme temperatures, vacuum, high working pressure)

To Be Successful You Will Have:

► A few years of experience in research or development in at least one of the following areas: electric drives, electromechanics, machine design, precision machinery, energy machines (pumps, turbochargers), vacuum technology

► Knowledge of machine design

► Comprehension and practice in computational methods and modeling (MATLAB, Python, SciLab, or other)

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Doctoral degree or previous work in an academic or technical development environment  

► Experience with space or energy applications

► Working with technical standards 

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

► Experience in project work (achieving milestones, documentation preparation)

In Return, You Can Expect:

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► 5 weeks of holiday

► Benefits tailored to your unique needs

VÝZKUMNÍK-VÝVOJÁŘ

Čím se budete zabývat:

► Tepelný management strojů

► Optimalizace hmotnosti

► Specifická řešení interface, ucpávek, ložisek, průchodek

► Aplikace v extrémních environmentálních podmínkách (např. radiace, extrémní teploty, vakuum, vysoké pracovní tlaky)

S jakými znalostmi uspějete:

► Nekolik let zkušeností s výzkumnou nebo vývojovou prací alespoň v jedné z těchto oblastí: elektrické pohony, elektromechanika, konstrukce strojů, jemná mechanika, energetické stroje (čerpadla, turbodmychadla), vakuová technika

► Základní znalost konstruování

► Znalost a praxe ve výpočetních metodách a modelování (MATLAB, Python, SciLab)

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► PhD., případně předchozí práce v akademickém nebo technickovývojovém prostředí

► Zkušenosti s vesmírnými či energetickými aplikacemi 

► Práce s normami

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení 

► Zkušenost s prací v rámci projektu (plnění milníků, vypracovávání dokumentace)

Co můžete očekávat:

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► 5 týdnů dovolené

► Specifické benefity na míru po domluvě

Electronics Developer/Analyst

To Be Successful You Will Have:

► Experience with the design of power electronics or control electronics, especially motor controllers and inverters

 Experience with designing controllers and modeling control systems

► Analytical skills, knowledge of circuit simulation, experience with measurements

► Proficiency in working with documentation

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Design experience in space, aerospace, automotive applications 

► Experience with simulation of motor drives, SPICE, MATLAB/Simulink

► Knowledge of ECSS standards, experience with the development cycle according to ECSS

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

► Experience in project work (achieving milestones, documentation preparation)

In Return, You Can Expect:

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► 5 weeks of holiday

► Benefits tailored to your unique needs

Vývojář/analytik elektroniky

S jakými znalostmi uspějete:

► Praxe s návrhem výkonové elektroniky nebo řídicí elektroniky, obzvláště motorových kontrolérů a invertorů

► Zkušenosti s navrhováním regulátorů a modelování systémů řízení

► Analytické schopnosti, znalosti simulace obvodů, zkušenosti s měřením

► Dobrá schopnost práce s dokumentací (čtení i tvorba)

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► Zkušenosti s návrhem pro vesmírné, letecké, automotive aplikace

► Zkušenosti se simulací motorových měničů, SPICE, MATLAB/Simulink

► Znalost ECSS norem, zkušenosti s vývojovým cyklem podle ECSS

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení 

► Zkušenost s prací v rámci projektu (plnění milníků, vypracovávání dokumentace)

Co můžete očekávat:

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► 5 týdnů dovolené

► Specifické benefity na míru po domluvě

DESIGNER OF ROTATING MACHINES

To Be Successful You Will Have:

► Design practice in developing machines, engines, mechanisms 

► Knowledge of Autodesk Inventor and Fusion 360 design environments

► Knowledge of standards and ability to work with them 

► Self-education and capability to propose solutions for developed applications 

► Independent decision-making and solving of previously unknown partial challenges

► Work both independently and as part of a team

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Design experience in space, aerospace, automotive applications

► Knowledge of ECSS standards, experience with the development cycle according to ECSS

► Awareness and understanding of modern production technologies

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

► Experience in project work, achieving milestones, documentation preparation

In Return, You Can Expect:

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► 5 weeks of holiday

► Benefits tailored to your unique needs

kONSTRUKTÉR ROTAČNÍCH STROJŮ

S jakými znalostmi uspějete:

► Praxe v  konstruování v rámci vývoje strojů, motorů, mechanismů

► Znalost konstrukčního prostředí Autodesk Inventor a Fusion 360

► Znalosti norem a práce s nimi

► Samostudium a návrh nových řešení v rámci vyvíjených aplikací

► Samostatné rozhodování a řešení dílčích výzev se kterými jste se možná nikdy nesetkali

► Schopnost pracovat samostatně i v týmu

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► Zkušenosti s návrhem pro vesmírné, letecké, automotive aplikace

► Znalost ECSS norem, zkušenosti s vývojovým cyklem podle ECSS

► Znalost moderních výrobních technologií

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení 

► Zkušenost s prací v rámci projektu (plnění milníků, vypracovávání dokumentace)

Co můžete očekávat:

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► 5 týdnů dovolené

► Specifické benefity na míru po domluvě

electronics developer

To Be Successful You Will Have:

► Practice in developing power electronics or control electronics, especially motor controllers and inverters

► Analytical skills, knowledge of circuit simulation, experience with measuring

► Proficiency in working with documentation (both reading and writing)

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Design experience in space, aerospace, automotive applications

► Knowledge of the Altium Designer design environment, experience with designing printed circuit boards 

► Knowledge of ECSS standards, experience with the development cycle according to ECSS

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

► Experience in project work, achieving milestones, documentation preparation

In Return, You Can Expect:

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► 5 weeks of holiday

► Benefits tailored to your unique needs

VÝVOJÁŘ ELEKTRONIKY

S jakými znalostmi uspějete:

► Praxe s návrhem výkonové elektroniky nebo řídicí elektroniky, obzvláště motorových kontrolérů a invertorů

► Analytické schopnosti a znalost simulace obvodů, zkušenosti s měřením

► Dobrá schopnost práce s dokumentací (čtení i tvorba)

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► Zkušenosti s návrhem pro vesmírné, letecké, automotive aplikace

► Znalost prostředí Altium Designer, zkušenosti s návrhem desek plošných spojů

► Znalost ECSS norem, zkušenosti s vývojovým cyklem podle ECSS

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení 

► Zkušenost s prací v rámci projektu (plnění milníků, vypracovávání dokumentace)

Co můžete očekávat:

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► 5 týdnů dovolené

► Specifické benefity na míru po domluvě

electronics test engineer

To Be Successful You Will Have:

► Education in the field of electrical engineering or automation (secondary school/university)

► Practical experience with measurement and instrumentation (electrical and non-electrical quantities)

► Hands-on experience with prototype soldering, cabling systems, and prototyping of electronic systems

► Proficiency in working with documentation (both reading and writing)

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Experience with the design of electronic circuits (test PCBs, unit testers)

► Experience with electrical installation of measuring systems, design and projection

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

► Experience in project work, achieving milestones, documentation preparation

In Return, You Can Expect:

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► Benefits tailored to your unique needs

Elektrotechnik – Test inženýr

S jakými znalostmi uspějete:

► Vzdělání v oblasti elektro, automatizace (SŠ/VŠ)

► Praktické zkušenosti s měřením, instrumentací (elektrických i neelektrických veličin)

► Praktické zkušenosti s prototypovým pájením, systémy kabeláže, prototypováním elektronických systémů

► Dobrá schopnost práce s dokumentací (čtení i tvorba)

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► Zkušenosti s návrhem elektronických obvodů (testovací DPS, unit testery)

► Zkušenosti s elektroinstalací měřících systému, návrhem a projekcí

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení 

► Zkušenost s prací v rámci projektu (plnění milníků, vypracovávání dokumentace)

Co můžete očekávat:

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► Specifické benefity na míru po domluvě

Developer/analyst of special electric motors

To Be Successful You Will Have:

► Education in the field of electrical or mechanical engineering (secondary school/university)

► Knowledge of basic principles and operation of electrical machinery

► Knowledge of electromagnetic analysis

► Proficiency in working with documentation (both reading and writing)

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Experience in designing electric motors

► Practice in developing power electronics

► Experience with analytical software: FEMM, Ansys Maxwell, MATLAB

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

In Return, You Can Expect:

► This position is suitable for students, graduates or those interested in part-time work

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► Benefits tailored to your unique needs

Vývojář/analytik speciálních elektromotorů

S jakými znalostmi uspějete:

► Vzdělání v oblasti elektro, strojní (SŠ/VŠ)

► Znalost základních principů a fungování elektrických strojů

► Znalosti v oblasti elektromagnetických analýz

► Dobrá schopnost práce s dokumentací (čtení i tvorba)

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► Zkušenosti s návrhem elektrických motorů

► Praxe s návrhem výkonové elektroniky

► Zkušenosti s analytickým softwarem: FEMM, Ansys Maxwell, MATLAB

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení

Co můžete očekávat:

► Tato pozice je vhodná pro studenty, absolventy či zájemce o zkrácený úvazek

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► Specifické benefity na míru po domluvě

Quality Engineer / RotaTING MachineS Development Technologist

To Be Successful You Will Have:

► Practice with quality assurance

 Working with technical standards 

► Self-education and capability to propose techological solutions for developed applications

► Independent decision-making and solving of previously unknown partial challenges

► Knowledge of manufacturing technologies

► Mechanical parts procurement quality assurance

► Work both independently and as part of a team

► Proficiency in working with documentation (both reading and writing)

► Good knowledge and command of the English language

What Will Give You an Advantage:

► Quality/Product Assurance experience in space, aerospace, automotive applications

► Knowledge of material properties and heat treatment

► Knowledge of ECSS standards, experience with the development cycle according to ECSS

► Knowledge of technological procedures and production processes

► Overview and experience in the possibilities of modern production technologies

► Desire and habit to research and, particularly, to validate and document specific technological solutions

► Experience in project work, achieving milestones, documentation preparation

 Experience with supply chains

In Return, You Can Expect:

► Fulfilling work on prestigious applications – our products have exciting purposes

► Multidisciplinary team, cooperation with global and local leading tech companies

► The opportunity to co-direct the course of our development after becoming part of the team 

► Flexible working hours

► 5 weeks of holiday

► Benefits tailored to your unique needs

Inženýr kvality / Technolog vývoje rotačních strojů

S jakými znalostmi uspějete:

► Praxe v zajišťování kvality vývoje

► Znalosti práce s normami

► Samostudium nových technologií v rámci vyvíjených aplikací

► Samostatné rozhodování a řešení dílčích výzev se kterými jste se možná nikdy nesetkali

► Znalost výrobních technologií

► Zajišťování kvality při nákupu mechanických dílů

► Schopnost pracovat samostatně i v týmu

► Dobrá schopnost práce s dokumentací (čtení i tvorba)

► Dobrá znalost anglického jazyka

Co pro Vás bude výhodou:

► Zkušenosti se zajišťováním kvality pro vesmírné, letecké, automotive aplikace

► Znalosti materiálových vlastností a tepelného zpracování

► Znalost ECSS norem, zkušenosti s vývojovým cyklem podle ECSS

 Znalost technologických postupů a procesů výroby

► Přehled a zkušenosti v možnostech moderních výrobních technologií

► Chuť a zvyk hledat, zkoumat a zejména zdůvodňovat (dokumentovat) specifická technologická řešení 

► Zkušenost s prací v rámci projektu (plnění milníků, vypracovávání dokumentace)

► Zkušenost s dodavatelskými řetězci

Co můžete očekávat:

► Velmi zajímavou práci na prestižních aplikacích – naše produkty se podívají na zajímavá místa

► Multioborový tým, spolupráce s místními i mezinárodními partnery a zákazníky působící na světové špičce v oboru

► Po zapracování do týmu, možnost spoluutvářet směřování našeho vývoje

► Flexibilní pracovní doba

► 5 týdnů dovolené

► Specifické benefity na míru po domluvě